534070215 sklep@kissglass.pl

Zasady działania, które ułatwiają zamówienia w KissGlass.pl

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego działającego pod adresem internetowym www.kissglass.pl, dalej jako „Sklep” lub „Właściciel Sklepu”, jest Piotr Zawiła prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Z LIFT TRANS Piotr Zawiła, ul. bp. Józefa Sebastiana Pelczara 46, 38-200 Jasło, NIP 6852252333, REGON 180919321.

 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internet. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu są realizowane tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane w dalszej części niniejszego regulaminu „Klientem”.

 3. Konsumentem jest osoba fizyczna, która składa Zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Regulamin Sklepu udostępniany jest na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.kissglass.pl/regulamin. Kupujący mają dostęp do treści regulaminu w każdym czasie, w szczególności mogą pobrać jego treść i zapisać w miejscu dla siebie dogodnym, lub też sporządzić jego wydruk.

 5. Podczas korzystania ze Sklepu Klient zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 6. Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej Sklepu, należy składać Właścicielowi Sklepu - Z LIFT TRANS Piotr Zawiła, ul. bp. Józefa Sebastiana Pelczara 46, 38-200 Jasło. Reklamacja powinna określać imię i nazwisko reklamującego, jego adres korespondencyjny oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową oraz gwarancji jakości można składać w trybie wskazanym w punkcie V Regulaminu.

 

II. OFERTA SKLEPU i CENY

 1. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i nie ulegnie zmianie aż do wykonania Zamówienia.

 2. Ceny podane w Sklepie dotyczą tylko oferty Sklepu i są ważne tylko w ofercie internetowej. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które podane są oddzielnie na stronie internetowej w zakładce PRZESYŁKA.

 3. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, usuwania produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, w tym również zmiany Regulaminu. Zmiany te nie będą miały zastosowania do Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem. O planowanych zmianach dotyczących Regulaminu lub cen towarów, zarejestrowani użytkownicy będą powiadamiani na 7 dni przed ich wprowadzeniem, za pomocą informacji zawartych w wiadomościach e-mail. Zmiany o których mowa powyżej będą także umieszczane z 7-dniowym wyprzedzeniem na głównej stronie Sklepu w widocznym miejscu, tak aby każdy mógł się z nimi zapoznać. Wyżej wymienione zmiany dotyczące Regulaminu lub cen towarów wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia zamieszczenia ich na stronie Sklepu.

 4. Informacje o towarach podane są na stronach Sklepu, w szczególności zawierają opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Sklep na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 5. Wszelkie oferowane produkty są nowe i nie posiadają wad fizycznych

III. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW, PŁATNOŚCI

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, Kupujący powinien wejść na stronę internetową www.kissglass.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Klient składa zamówienie (Zamówienie) za pośrednictwem elektronicznego formularza udostępnionego na stronie Sklepu.

 2. Przyjęcie do realizacji Zamówienia rozpoczyna się z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia następującego przez użycie przycisku „kup teraz”. Do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – „kup teraz” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. Klient po złożeniu zamówienia otrzyma na podany w Zamówieniu swój adres e-mail Potwierdzenie złożenia zamówienia zawierające potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 3. Klient wraz z Potwierdzeniem Zamówienia otrzymuje na adres e-mail:

- fakturę Pro-forma na podstawie której powinien dokonać płatności

- potwierdzenie informacji o kosztach transportu

 1. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione obawy co do wypełnienia przez Klienta Formularza Zamówienia wyłącznie w porozumieniu z Klientem.

 2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sklepu. Warunkiem realizacji Zamówienia jest całkowita zapłata wartości Zamówienia.

 3. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient w terminie 14 dni od złożenia zamówienia zostanie poinformowany o stanie realizacji Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, odstąpienie od Zamówienia). Brak podjęcia przez Klienta decyzji w ciągu 10 dni roboczych od dnia przekazania mu informacji, uprawnia Właściciela Sklepu do odstąpienia od umowy i zwrotu kwot wpłaconych przez Klienta, przed upływem 30 dni od dnia przekazania złożenia Zamówienia przez Klienta.

 4. Każde zrealizowane Zamówienie jest dokumentowane Fakturą VAT, która jest wysyłana do Klienta na wskazany przez niego adres pocztowy.

 5. Faktura VAT wystawiana jest po uregulowaniu przez Klienta całej należności z tytułu realizacji Zamówienia.

 6. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub wyprzedażowych, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpływu Zamówienia do Sklepu. Termin realizacji zamówienia produktów wyprzedażowych wynosi 14-21 dni roboczych. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się że zamówiony towar jest obecnie niedostępny, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany e-mailem, o niedostępności towaru.

 7. Klient może zmodyfikować lub odstąpić (niezależnie od wypadków przyznających uprawnienie do odstąpienia przewidzianych w treści Regulaminu lub w przepisach prawa) od złożonego Zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – „kup teraz”. W przypadku towarów niestandardowych lub spersonalizowanych realizowanych na indywidualne, specjalne zamówienie Klienta, uprawnienie do odstąpienia Klientowi nie przysługuje.

 8. Płatności za zamówione towary Klient może dokonać w formie przedpłaty na konto Właściciela Sklepu numer rachunku bankowego: BGŻ PNP PARIBAS 89 1600 1055 1830 6390 7000 0001

 9. W tytule wpłaty Klient jest zobowiązany wskazać numer transakcji lub towar, którego dotyczy płatność

 10. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.), Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;

 11. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Właściciela Sklepu tj. Z LIFT TRANS Piotr Zawiła, ul. bp. Józefa Sebastiana Pelczara 46, 38-200 Jasło. Adres e-mail biuro@kissglass.pl Tel 48534070215 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 12. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną dostępne na stronie internetowej www.kissglass/reklamacja. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Właściciel Sklepu niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 13. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 14. Skutki odstąpienia od umowy:

  1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od Klienta  płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  2. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  3. Zwracane produkty należy odesłać na adres Z LIFT TRANS Piotr Zawiła, ul. bp. Józefa Sebastiana Pelczara 46, 38-200 Jasło, z dopiskiem ZWROT  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

  4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

  5. Klient. ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy W przypadku braku określenia przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy- danych, gdzie ma nastąpić zwrot przekazanych przez Klient środków, Sprzedający przekaże wpłacone środki na rachunek z którego otrzymał wpłatę.

 1. Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie zawartości i stanu przesyłki w momencie odbioru przesyłki, w obecności kuriera lub dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu Klient wraz z kurierem/dostawcą spisują protokół odmowy przyjęcia towaru z uwagi na jego uszkodzenia.

 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych w transporcie Klient ma prawo odmówić przyjęcia towaru, zobowiązany jest jednak natychmiast powiadomić o zaistniałej sytuacji Właściciela Sklepu.

IV. DOSTAWA

 1. Dostawa obywa się w wybrany przez Klienta sposób:

a) dostawa towaru przez firmę transportową pod wskazany w zamówieniu adres lub

b) odbiór osobisty przez Klienta.

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy towaru na wskazany adres, koszty dostawy zostaną doliczone do ceny towaru o czym Klient zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru własnego, koszty dostawy wynoszą 0 zł.

 3. Koszty Dostawy nie obejmują wniesienia towarów do mieszkania.

 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez składającego Zamówienie w Formularzu Zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego Zamówienia ponosi Klient.

 

V. REKLAMACJE

 1. W przypadku towarów objętych gwarancją producenta (jeżeli dotyczy), Klient uprawniony jest do skorzystania bezpośrednio z gwarancji na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do sprzedanego produktu. Sklep nie jest producentem oferowanych towarów.

 2. Reklamacje zakupionego towaru należy zgłosić:

a) za pośrednictwem korespondencji pocztowej wysłanej na adres Z LIFT TRANS Piotr Zawiła, ul. bp. Józefa Sebastiana Pelczara 46, 38-200 Jasło.

b) za pośrednictwem poczty e-mail, wysłanej na adres: sklep@kissglass.pl

c) telefonicznie pod numerem: 48534070215– numer dostępny w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 16:00

 1. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych.

 2. W reklamacji należy wskazać w szczególności dane identyfikujące Klienta, dane zakupionego towaru, na czym polega niezgodność towaru z umową oraz określić swoje żądanie.

 3. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na piśmie na wskazany przez Klienta adres pocztowy.

 4. Reklamacje składane przez Klientów nie będących konsumentami rozpatrywane będą według przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady, o ile strony nie ustalą odmiennie.

VI. DANE OSOBOWE

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Właściciela Sklepu danych osobowych podanych przez niego w procesie realizacji zamówienia w Sklepie oraz w procesie korzystania ze Sklepu, w tym  dokonywania zakupów w Sklepie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Właściciela Sklepu danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez niego usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie .  

 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Właściciela Sklepu tj. Z LIFT TRANS Piotr Zawiła, ul. bp. Józefa Sebastiana Pelczara 46, 38-200 Jasło.

 3. Sklep przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną. 

 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

 5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe i są danymi Klienta. 

 VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony www.kissglass.pl i Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Z LIFT TRANS Piotr Zawiła, ul. bp. Józefa Sebastiana Pelczara 46, 38-200 Jasło, lub przy użyciu formularza kontaktowego

 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona

 6. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego tj. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.),

 7. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów wynikających z korzystania przez Klientów ze Sklepu, w szczególności składanych za jego pośrednictwem zamówień i ich realizacją, jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z wyłączeniem spraw, w których Klient jest jednocześnie Konsumentem.

 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie ograniczają jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

DRUK UV/CYFROWY - WAŻNE INFORMACJE

Korzystając z zamówionych butelek należy pamiętać, że:

 • nadruku nie należy wystawiać bezpośrednio na działanie wysokich temperatur
 • nadruku nie należy wystawiać na działanie pary wodnej
 • nadruku nie należy polewać bezpośrednio w dużej ilości alkoholem wysokoprocentowym
 • do mycia nie należy używać ostrych myjek i drapaków, ponieważ nadruk może ulec uszkodzeniu

Prosimy też mieć na uwadze, że zdjęcia dostępne w Kreatorze to zdjęcia poglądowe będące jedynie cyfrową wizualizacją. Nadruk może w niewielkim stopniu odbiegać od nich rozmiarem oraz nasyceniem barw. W finalnym produkcie mogą wystąpić niewielkie przesunięcia nadruku względem butelki. Przesunięcia wynikają z cyfrowego procesu produkcji. Nie podlegają one reklamacji, ponieważ jest to efekt technologiczny w niektórych projektach niemożliwy do zniwelowania – jednak nie wpływa on w większości przypadków na estetykę produktu.

Prosimy o zwracanie uwagi na czytelność projektu oraz jakość przesyłanych obrazów, ponieważ nie ma możliwości wprowadzania zmian przez sklep po złożeniu zamówienia czy poprawę jakości przesłanego zdjęcia/grafiki (wyjątek stanowią tutaj projekty indywidualne zamawiane e-mailowo). Firma nie poprawia błędów ortograficznych, stylistycznych, interpunkcyjnych, nie wycina z tła, nie zmienia czcionek oraz nie wprowadza żadnych zmian w projekcie przesłanym przez Klienta za pomocą kreatora.

Wszystkie indywidualne zapytania o nadruk oraz projekt należy kierować na: biuro@kissglass.pl

pokaż koszyk
0produkt w koszyku
0PLNłącznie
0%rabatu
złóż zamówienie